Friday, August 21, 2009

Pentingnya teknologi dalam pertanian

Selama ini MIGHT banyak memberikan tumpuan kepada bidang yang bersifat futuristik. Mungkin, sudah tiba masanya pula kita ‘tawaqquf seketika untuk menoleh semula ke belakang (sejarah) dan melihat di mana kita berdiri ketika ini (realiti), sebelum merenung kembali ke hadapan (wawasan) ’.

Sementara kita komited kepada usaha-usaha pembangunan dan kemajuan negara khususnya dalam bidang industri berteknologi tinggi dan moden, seperti automobil, aeroangkasa dan nanoteknologi, yang berupaya menjamin pulangan ekonomi yang besar. Hendaknya, kita juga tidak lupa kepada usaha-usaha untuk meningkatkan taraf hidup golongan miskin - menambah pendapatan sekaligus mengeluarkan mereka daripada kemelut kemiskinan atau setidak-tidaknya mengurangkan kadarnya.

Apabila kita bercakap mengenai usaha ini, bidang yang dilihat secara strategik boleh diberi perhatian utama adalah pertanian. Ini kerana rata-rata golongan petani, peladang dan nelayan di negara kita masih miskin. Aktiviti ekonomi yang terhad menyebabkan mereka tidak mampu meningkatkan daya pengeluaran apalagi untuk menambah pendapatan. Ini ditambah pula dengan risiko yang berakibat daripada apa yang biasa disebut sebagai ‘bencana alam’ (natural disaster) - walaupun pada hakikat hanyalah proses sunatullah terhadap alam dan manusia!

Jika benar, ini bermakna strategi baru pertumbuhan ekonomi haruslah bermatlamatkan kepada sasaran untuk menambah pendapatan golongan miskin dan meningkatkan ekonomi domestik negara; menerusi usaha komersialisasi bidang pertanian dengan menggunakan teknologi tinggi. Di antara bidang teknologi tinggi yang cadangkan ialah bioteknologi. Bioteknologi adalah satu bidang teknologi terbaru yang digunakan untuk menghasilkan semula genetik (baka) sel hidup (organism). Melalui cara ini genetik sesuatu sel organisma boleh dihasilkan semula dalam jumlah yang banyak dan di dalam tempoh yang singkat.

Di dalam bidang pertanian, antara lain, bioteknologi boleh digunakan untuk mempertingkatkan kualiti tanaman dan tumbuhan serta produktivitinya. Proses regenerasi ini mampu memberi manfaat dan pulangan yang lumayan terutamanya kepada para petani dan peladang. Dalam konteks para petani dan peladang negara kita, bidang bioteknolgi mampu memberi kemajuan di dalam penghasilan hasil tanaman seperti padi dan buah-buahan.

Padi misalnya, pada ketika ini masih ditanam dan dituai tidak lebih daripada dua kali dalam setahun. Tetapi dengan menggunakan kaedah bioteknologi, padi boleh ditanam berulang kali setiap selepas dituai. Dengan ini para petani boleh mendapatkan hasilnya, samada untuk dimakan atau dijual, berlipat kali ganda daripada biasa dalam tempoh setahun. Bahkan mereka tidak perlu bimbang lagi mengenai risiko bendang rosak atau tanaman padi tidak menjadi akibat banjir. Ini kerana pada musim tersebut, mereka boleh melakukan aktiviti lain seperti menanam buah-buahan (juga dengan menggunakan kaedah yang sama) atau terus berehat sahaja atau melancong!

Begitu juga keadaannya kepada para peladang. Penanaman buah boleh dilakukan dalam mana-mana musim. Samada ianya dalam musim buah-buahan atau tidak, buah-buahan ini masih boleh ditanam dan dihasilkan. Ia juga turut memberi pulangan yang besar kepada mereka apabila dijual.

Selain petani dan peladang, nelayan juga mendapat manfaat daripada kaedah moden ini. Bagi nelayan yang tidak mahu mengambil risiko menangkap ikan pada musim tengkujuh. Mereka boleh melakukan aktiviti bertanam padi atau berladang buah-buahan. Bahkan mereka boleh terus melibatkan diri di dalam aktiviti ini jika ianya mampu menghasilkan sumber makanan dan pendapatan yang lebih terjamin.

Di samping itu juga, melalui kaedah ini, hasil pertanian boleh dipelbagaikan produknya. Umpamanya pokok kelapa, yang sudah menjadi tradisi masyarakat Asia menggunakan pelbagai bahan yang dihasilkan daripadanya. Dengan menggunakan bioteknologi, hasil daripada sumber pokok tersebut bukan sahaja mampu ditingkatkan malahan dapat dipelbagaikan dengan lebih lagi.

Hasil-hasil pertanian ini sebenarnya bukan sahaja boleh digunakan sebagai sumber makanan sendiri sahaja. Bahkan ianya juga boleh dijadikan sebagai aktiviti pengeluaran makanan secara komersial. Dengan lain perkataan, ianya dapat dijadikan sebagai salah satu bidang perusahaan dalam Industri Kecil dan Sederhana (IKS), yang diharapkan akan menjadi sebahagian daripada sumber pendapatan utama negara.

Namun, mengharapkan usaha ini berjaya dengan sendirinya tanpa dorongan dan bimbingan yang serius daripada pihak berwajib, hanya akan sia-sia. Oleh sebab itu, adalah diharapkan agar tindakan proaktif kerajaan merombak tiga kementerian yang mempunyai hubungan rapat dengan usaha-usaha tersebut baru-baru ini, benar-benar dapat memberi impak yang positif. Begitulah juga dengan Majlis Perusahaan Kecil dan Sederhana (MPKS) yang akan ditubuhkan oleh kerajaan kelak.

Di pihak golongan sasar pula, diharapkan juga satu pelan tindakan yang bersistematik dan workable melibatkan skim latihan dan pendidikan secara komprehensif dan efektif serta berupaya membangunkan jiwa dan menyedarkan mereka terhadap tanggungjawab yang akan mereka pikul kepada masyarakat, negara dan agama selain diri sendiri sesudah berjaya, segera disusun.

Ini penting agar mereka tidak memandang usaha ini hanyalah tanggungjawab kerajaan terhadap golongan berkenaan semata sebaliknya juga tanggungjawab individu terhadap individu lain.
Di dalam Islam, menyahut dan menyambut obligasi (tanggungjawab) sosial adalah suatu yang dituntut. Apabila wujud keadaan di mana terdapat golongan miskin yang perlu dibela. Maka adalah menjadi tanggungjawab mereka yang berkemampuan untuk menunaikannya dengan apa cara yang termampu.

Salah satu cara membantu golongan miskin adalah dengan berzakat. Golongan miskin adalah di antara mereka yang tergolong di dalam 8 kumpulan Asnaf (mereka yang wajib menerima agihan zakat). Dengan berzakat, melalui pembayaran kepada pihak amil yang dilantik, zakat tersebut akan disalurkan kepada mereka yang memerlukan termasuklah golongan miskin.

Dalam perkaitan ini, peningkatan dalam hasil-hasil daripada pertanian yang telah diterangkan tadi, sewajarnya disyukuri nikmat kepada-Nya dengan cara berzakat. Antara zakat yang boleh ditunaikan daripada hasil-hasil tersebut adalah zakat padi atau pertanian, zakat pendapatan ataupun zakat perniagaan.

Sesungguhnya, penciptaan hi-tech bertujuan untuk memberi erti kepada kehidupan setiap golongan dan peringkat manusia, selain menjadi sumber pendapatan, ia juga sebagai katalis pembangunan sosial. Namun, ia akan hanya menjadi pengertian yang kosong jika tidak dikaitkan dengan Maha Penciptanya.

No comments:

Post a Comment